TARIMIN YENi YÜZÜ USLU ZİRAAT
  çeltik yabancı otları
 

 

Kültür arazisinde yetiştirilen asıl ürünün dışında yetişen diğer bütün bitkiler
”yabancı ot” olarak  tanımlanır. Yabancı otlar; kültür bitkisinin besin maddesi, su,
ışık ve yaşam alanlarına ortak olup, yetiştirilen bitkinin zayıf kalmasına ve 
verimin düşmesine neden olurlar. Yabancı otlar kültür bitkilerine nazaran genellikle 
daha hızlı gelişirler ve oldukça gelişmiş yapıları oluşturabilirler. Bu özellikleriyle de
kültür bitkileriyle rekabette üstün konuma geçerler. Bunun sonucunda da kültür
bitkileri bu rekabete çoğunlukla dayanamayarak ortamda azınlık durumuna 
düşerler, seyrelirler. Gelişme yavaşladığından bitki cılız ve bodur kalır, kardeşlenme
az olur, alınan ürün istenilen düzey ve nitelikte olmaz.

 Yabancı otlarla gereği gibi mücadele yapılmadığı takdirde % 20–25 oranında ürün
kaybı oluşur. Bunun yanında çeltik tohumlarının yabancı ot tohumları ile bulaşık
olması durumunda ise; ürün değerinin düşmesine sebep olur.

  ÇELTİK ÜRETİMİNDE SORUN OLAN YABANCI OTLAR

        Çeltikte sorun olan yabancı otlarından atkuyruğu hariç diğerleri tek çenekli
yabancı otlardır. Darıcan ve yabani darı sadece tohumlarıyla, diğerleri tohum, 
rizom ve stolonlarıyla ürerler. Kışı toprakta rizom veya tohum halinde yahut ürün
içinde tohum olarak geçirirler. İlkbaharda havaların ısınmasıyla gelişmeye başlar,
haziran ve temmuz sonuna kadar çeltik tavalarını istila ederler. Ülkemiz 
tarlalarında sorun olan önemli bazı yabancı otlar tablo.1 de gösterilmiştir.

 

Çeltik zararlı yabancı otlarının yayılışları, sulama, sel suları 

ve hasat sonrası hayvan otlamalarıyla olduğu gibi bulaşık 

tohum ve yanmamış çiftlik gübrelerinin kullanılması, toprak

 aletleri, harman makineleri ve rüzgârla olabilmektedir.  

  Çeltikte Sorun Olan Yabancı Otlar  

Bilimsel Adı

Türkçe Adı

Familyası

Echinocloa crus galli
Darıcan


 

Gramineae


 

Echinochloa colonum 


Benekli darıcan


 

Gramineae

Echinochloa oryzoides


Çeltiksi darıcan


 

Gramineae

Panicum spp.

Darılar

Gramineae

Elymus repens L.

Ayrık

Gramineae

Paspalum paspalodes

Su ayrığı

Gramineae

Alisma plantago-aquatica L

Kurbağa kaşığı


 

Alismataceae   

Leptochloa fusca L.

 

Baraj otu


 


poaceae

Cyperus difformis L.

Kız otu


 


Cyperaceae

Cyperus rotundus L

Topalak


 

Cyperaceae

Scirpus mucronatus

Sivri deniz sazı


 


Cyperaceae

Cyprus fuscus L

.

Esmer Venüs Otu


 

Cyperaceae

Schoenoplectus lacustris

Su sardalya sazı


 

Cyperaceae

Bolboschoenus spp

.

Kofalık


 

Cyperaceae

Typha angustifolia L.

Dar yapraklı hasır otu


 

Typhaceae

Typha latifolia L

.

Geniş yapraklı hasır sazı


 

Typhaceae

Potamogeton nodosus L.

Boğumlu su sümbülü


 

Potamoge

tonaceae

Potamogeton natans

.

Deniz dili


 


Potomoget

onaceae

Potamageton pectinacus

Su sümbülü


 

Potomogeto

naceae

Potamageton perfoliatus

Söğüt otu


 

Potomogeto

naceae

Butomus umbellatus L.

Su menekşesi


 

Butomaceae

Carex spp.

Ayak otu


 

Cyperaceae

Equisetum arvense

At kuyruğu


 

Equisetaceae

 

.Zarar şekli ve ekonomik önemi  AA

     Çeltik tarlalarındaki yabancı otların zararı, besin maddesi, su sarfiyatı, 
ışıklanma ve kaplama alanı işgal bakımından rekabet temeline dayanır. Yabancı
otların gelişme yetenekleri kültür bitkisine nazaran yüksek olduğundan,
genellikle çeltikler bu yarışmaya dayanamaz seyrelirler, gelişmeleri cılız ve 
bodur kalır, kardeşlenme az olur alınan ürün istenilen düzey ve nitelikte olmaz. 
Yabancı ot mücadelesi yapılmaksızın çeltik tarımı düşünülemez.

 Çeltik tarımına yeni açılmış alanlar dışında yabancı ot mücadelesi yapılmaksızın
çeltik ziraatını düşünmek mümkün değildir. Yabancı otların çeltiklerde 
meydana getireceği zarar, tavalardaki ot türlerine, yoğunluklarına ve çevre 
koşullarına bağlı olarak değişmeler gösterir.

     Mücadelesi

   Çeltik yetiştiriciliğinde başarı, otsuz temiz bir ürün elde etmekle olur. Çeltik 
alanlarında zararlı yabancı otlara karşı iyi bir mücadele yöntemi uygulanmazsa
yabancı otlar bu tarım kolunu her zaman tehdit edebilir. Bu amaçla aşağıdaki 
yöntemler uygulanır.

  Kültürel Önlemler

Toprak Hazırlığı:       
 Çeltik alanlarında yabancı ot mücadelesi ekim 

tavalarının hazırlanmasıyla başlar. İyi bir tohum yatağı yeknesak bir ürün elde

 etmek ve başarılı
bir yabancı ot mücadelesi sağlamak için atılmış ilk adımdır.

Çeltik su ile çok sıkı ilişkisi olan bir bitki olduğundan ekim tavalarının iyi tesviye 
edilmiş olması, bitkinin gelişme ve olgunlaşmasında iyi bir garantidir. Böyle 

alanlar daha az suluma suyunu ihtiyaç göstereceği gibi Yabancı otların 

azalmasına da yardım eder. Drenaj daha iyi ve su seviyesi daha yeknesak olur. 

Ayrıca iyi tohum yatağı ve kolay hasat ancak iyi tesviye edilmiş alanlarda

 mümkündür.

 Tavaları birbirinden ayıran tir veya setler arazinin meyli yönünde birbirine
paralel uzanmalıdır.Tirler 15–20 cm derinliğinde bir su seviyesini tutacak 
yükseklik ve sağlamlıkta olmalıdır.

Yaz ve sonbahar sürümü yapılan yerlerde, ekimden önce tavalardaki yeşil 

bitki örtüsünü diskli bir pullukla bozmak, ot popülâsyonu önemli derecede azaltır. 

Temiz Tohum        : Kullanılan çeltik tohumunun yabancı ot tohumlarından arınmış
olması gerekir. Aksi halde bu tohumlar çeltikle birlikte tarlaya yerleşir ve ileriki
yıllarda o alanda sorun haline gelebilir.

 Ekim Nöbeti:         Çeltik ziraatında iyi düzenlenmiş bir münavebe sistemi

 çeltik verimini arttırdığı gibi yabancı otların tarlaya yerleşerek sorun haline

 gelmesine de engel olur. 

Bir tarlaya uzun yıllar arka arkaya çeltik ekmek aerob çalışan bakteri 

yoğunluğunu çok düşürür ve bu olay tarlaların ürün verme gücünü

 gittikçe azaltır.

          Çeltik tarımında uygulanacak ekim nöbeti sistemi, bölgenin iklim, 
toprak ve ekonomik koşullarına bağlıdır. Çeltik tarımında ileri ülkelerde, ekim
nöbetine geniş ölçüde bağlı kalarak, birim alandan alınan ürün önemli 
derecede arttırılmaktadır.

 Mekanik Mücadele


Yabancı otların Toprak İşleme Aletleriyle İmhası:          Yazdan veya
sonbaharda

hazırlanan çeltik yerleri ilkbahara girerken oluşan yeşil ot örtüsünün toprak 
işleme aletleriyle (pulluk, Diskli aletler vs.) yok edilmesi daha sonraki 
dönemler için yabancı ot populasyonunu önemli derecede azaltır.

 Yabancı ot Tohum Tuzakları: Akarsulardan sulanan temiz yetiştirme alanlarının 

1–2 sene gibi çok kısa bir zamanda çeltik yabancı otlarıyla kaplandığı görülür. 

Bunun nedeni akarsularla taşınan yabancı ot tohumlarının sulama suyu ile 

tarlaya girmesidir. Bu bulaşma yolunu, motopomptan suyun çıkış borusu önüne 

teklen elekli torbalar koyup yabancı ot tohumlarını yakalamak ve zaman zaman

çıkarıp bunları imha etmek suretiyle, önlemek mümkündür.

 

 Yabancı otların Elle Toplanması: Çeltik alanlarında elle ot alınması 
eskiden beri uygulanan bir yöntemdir. Çeltikler 25–30 cm boylandıkları zaman
tavalara işçi sokularak otlar toplattırılır. Bu devrede çeltikle yabancı otları
(özellikle dancan) birbirinden ayırt etmek oldukça zor olduğundan bu işlerden 
anlayan işçilerin bulunması gerekir. Elle ot temizliği fazla iş gücü 
gerektirdiğinden yabancı ot populasyonunun yoğun olduğu ekim alanlarında 
pahalı bir yöntemdir. Ayrıca zamanında işçi temin edilmemesi ve tavalara giren
işçilerin çeltiklerin bir kısmını çiğneyip kırması gibi sakıncaları da vardır.

 

 Kimyasal Mücadele

 

Son yıllarda herbisitlerin (yabancı ot öldürücüleri) gösterdiği hızlı gelişim, 
çeltik alanlarında zararlı yabancı ot türleriyle de kimyasal yolla mücadele
yapmak olanağını yaratmıştır.

 

 İlaçlama Zamanının Tespiti: Çeltik alanlarında birinci derecede 
sorun olan yabancı ot darıcandır Darıcan haricindekilerin oluşturduğu grup
ise yer yer sorun olmaktadır. Uygulamanın hedefi Darıcan ise önerilen 
ilaçlardan biri seçilerek Darıcanın 2–5 yapraklı döneminden kardeşlenme 
başlangıcına katlar olan devrede uygulanmalıdır. Darıcanla  birlikte diğer 
yabancı otlar da sorun yaratıyorsa onlara etkili uygun bir ilaç seçilerek uygulanır.

 

 

  İlaçlama Tekniği: İlaçlamada kullanılacak su miktarı, kullanılan aletin
cinsine ve kullanan şahsa göre değişirse de genel olarak tarla tipi 
pülverizatörlerde dekara 25–40 litre sırt pülverizatörlerinde 40–60 litre,
su sarf edilir. Aleti ilk defa ilaçlamada kullanan şahsın belirli alana verilecek
dozu doğru olarak atabilmesi için aletle bir ölçümleme ayarı yapması gerekir. 
Tavalar kuru iken uygulanacak ilaçlar kullanılacaksa, çeltik tavalarındaki 
sular ilaç uygulamasına geçmeden önce boşaltılır. 24–36 saat beklenir, bu süre
içinde tavaların sağında solunda kalmış su birikintileri de kaybolur. Sonra tüm 
otlar ilacı alacak şekilde uygulama yapılır ve ilaçlamadan 48 saat sonra 
tavalara su verilir. Bu su verme işlemi ilk 4 günde yavaş , 5. günde baskın
şeklinde 15–20 cm ye çıkarılır ve bu seviyede 15–20 gün devamlı ve sabit tutulur.

Suya uygulanan ilaçlardan biri kullanılacaksa tavalardan suyu boşaltmaya
gerek yoktur. Ancak burada önemli olan su akıntısının asgariye
indirilmesidir. Tavalardaki 8–12 cm kalınlıkta durgun suya, granüle ilaçlar elle
sıvı ilaçlar ise pülverizatör ile atılır. 7–10 gün su akıntısı en az seviyede
tutulduktan sonra, normal su düzenine geçilir.

 

Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: Ülkemizde çeltikte sorun olan yabancı 
otlara karşı kullanılacak yabancı ot ilaçları ( herbisitler) .

 

 Çeltik Tarlalarında Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri
 

Etkili Madde Adı

Ticari isim

Ne için kullanıldığı

Dozu (Dekara)

 

 

Darıcan

 

ANILOFOS EC

Arozin (Bayer)

(Echinochloa crus-galli)

 

 

 

Darıcan

 

 

 

(Echinochloa spp.)

 

 

 

Topalak

 

AZIMSULFURON

Gulliver (DuPont)

(Cyperus spp.)

 

WG %5O

 

Kurbağa kaşığı

3gr + 20 cc Trend

 

 

(Alisma Plantago)

 

 

 

Deniz sazı

 

 

 

(Scirpus mucronatus)

 

 

Londax (DuPont)

Kurbağa kaşığı

 

 

Agromdax (Agro best)

(Alisma Plantago)

 

 

Beldax (Safa)

Kızotu

 

BENSULFURON-METHYL DF %60

Lonrice (Koruma)

(Cyperus difformis)

6 gr /da

 

Pirdax (İlhan)

Sivri saz

 

 

Ferdax (Fertil)

(scirpus spp)

 

 

 

Kurbağa kaşığı

 

 

 

(Alisma Plantago)

 

BENSULFURON-METHYL +

Sindax (DuPont)

Dipotu- Su menekşesi

 

METSULFURON- METHYL WP 8.25 + 1.75

Potent (Koruma)

(Potamogeton pectinatus)

 

 

Safdax (Safa)

Kızotu

15-20 gr /da

 

 

(Cyperus difformis)

 

 

 

Sivri saz

 

 

 

(scirpus spp)

 

 

 

Hasır otu

 

 

 

(Typha angustifolia)

 

 

 

Kurbağa kaşığı

 

 

 

(Alisma Plantago)

 

 

 

Kızotu

 

BENTAZONE EC 480 gr / LT

Basagran (Basf)

(Cyperus difformis)

300 cc / da

 

BENPELLE(koruma

Esmer venüsotu

 

 

 

(Cyperus fuscus)

 

 

 

Kofalık

 

 

 

(Bolboschoenus spp)

 

 

 

Kurbağa kaşığı

 

 

 

(Alisma Plantago)

 

 

 

Kızotu

 

 

 

(Cyperus difformis)

 

BENTAZONE +MCPA 400+60 gr / LT

Basagran M60

Sivri saz

200–250 cc/da

 

(Basf)

(scirpus spp)

 

 

Benpelle M60

Hasır otu

 

 

(Koruma)

(Juncus spp.)

 

 

 

Boğumlu çoban değneği

 

 

 

(Polygonum lapadifolium)

 

 

 

Söğüt otu

 

 

 

(Potamogeton perfoliatus)

 

 

 

Kurbağa kaşığı

 

 

 

(Alisma Plantago)

 

 

 

Kızotu

 

 

 

(Cyperus difformis)

 

BENTAZONE +PROPANIL 160+340 gr/ lt

Basagran PL2

Darıcan

 

 

(Basf)

(Echinochloa crus-galli)

800 -1000 cc/da

 

 

Esmer venüsotu

 

 

 

(Cyperus fuscus)

 

 

 

Deniz sazı

 

 

 

(Potamogeton natans)

 

 

 

Dipotu- Su menekşesi

 

 

 

(Potamogeton pectinatus)

 

 

Nominee

Darıcan

 

 

(Bayer)

(Echinochloa crus-galli)

 

 

Kormine

Benekli darıcan

 

BISPYRIBAC-SODIUM

(Koruma)

(Echinochloa colonum)

 

SC  400gr/Lt

 

Kızotu

6 cc/da

 

Planomi

(Cyperus difformis)

 

 

(Platin)

Su sardalya sazı

 

 

 

(Schoenoplectus lacustris)

 

 

 

Domuz pıtrağı

 

 

 

(Xanthhium strumarium)

 

 

 

Kızotu

 

 

 

(Cyperus difformis)

 

 

 

Kurbağa kaşığı

40 gr / da

CYCLOSULFAMURON WP %1O

Sultan WP (Basf)

(Alisma Plantago aquatica)

 

 

 

Hasır otu

 

 

 

(Juncus spp.)

 

 

 

Kızotu

 

 

 

(Cyperus difformis)

 

 

 

Kurbağa kaşığı

5 gr / da

CYCLOSULFAMURON WP % 70

 Sultan 70WG (Basf)

(Alisma Plantago aquatica)

 

 

 

Hasır otu

 

 

 

(Juncus spp.)

 

 

 

Kurbağa kaşığı

 

 

 

(Alisma Plantago aquatica)

 

 

 

Topalak

 

 

 

(Cyperus spp.)

 

 

 

Dipotu

3–5 gr/da

ETHOXYSULFURON SG 60

Sunrice

(Potamogeton pectinatus)

 

 

(Bayer)

Sandalye sazı

 

 

 

(scirpus spp)

 

 

 

Hasır otu

 

 

 

(Butomus umbellatus)

 

FENOXAPROB-P-ETHYL EC 69 gr/lt

Ricestar

Baraj otu

80–100 gr/ da

(Bayer)

(Diplachne fusca =

 

Leptochloa fusca)

 

 

Kızotu

 

 

 

(Cyperus difformis)

 

 

 

Topalak

 

HALOSULFURON- METHYL

İnpul

(Cyperus rotundus)

3gr / da

WG %75

(Sumitomo)

Kurbağa kaşığı

 

 

 

(Alisma Plantago aquatica)

 

 

 

Sandalye sazı

 

 

 

(scirpus spp)

 

 

Koruma - Dram

 

 

 

(Koruma)

 

 

 

Ordram 6 E

 

 

 

(Syngenta)

Darıcan

 

MOLINATE EC

Molinex 72 EC

(Echinochloa spp.)

 

 720 gr /Lt

(Atabay)

 Kaşık otu

500–600 cc /da

 

Ormolin 72 EC

(Alisma spp.)

 

 

(Cansa)

Dipotu

 

 

Molynam 6 E

(Potamogeton spp.)

 

 

(Poliport)

 

 

 

 

 

 

 

 

Darıcan

 

 

 

(Echinochloa spp.)

 

 

 

Topalak

 

 

 

(Cyperus spp.)

 

 

 

Kurbağa kaşığı

 

 

 

(Alisma Plantago)

 

MOLINATE+ PROPANIL EC

Arrosolo

Deniz sazı

 

 360+360 gr/ lt

(Syngenta)

(Scirpus mucronatus)

750 cc /da

 

 

Sandalye sazı

 

 

 

(scirpus spp)

 

 

 

Söğüt otu

 

 

 

(Potamogeton perfoliatus)

 

 

 

Su sümbülü

 

 

 

(Potamogeton pectinatus)

 

 

 

Ayak otu

 

 

 

(Carex spp.)

 

 

 

Darıcan

 

 

 

(Echinochloa crus-galli)

 

 

 

Çeltiksi darıcan

 

 

 

(Echinochloa oryzoides)

 

PENOXULAM SC 25.2 gr/Lt

 

Benekli darıcan

 

 

Cherokee Dow Agro)

(Echinochloa colonum)

80 cc/da

 

 

Kızotu

 

 

 

(Cyperus difformis)

 

 

 

Deniz sazı

 

 

 

(Scirpus maritimus)

 

 

 

Kurbağa kaşığı

 

 

 

(Alisma Plantago)

 

PROFOXYDIM EC 75 gr /Lt

Tetris (Basf)

Darıcan

150 cc/da

(Echinochloa spp.)

 

Kem-Ray

 

 

 

(Koruma)

Darıcan

 

 

Surcopur EC 360

(Echinochloa spp.)

 

 

(Bayer)

Kurbağa kaşığı

 

 

Hepanıl 36 EC

(Alisma Plantago)

 

 

(Hektaş)

Yabani darı

 

 

Apronox 36 EC

(Panicum spp)

 

 

(Atabay)

Kındıra

900–1540 gr

PROPANİL EC

Agropur

(Potamogeton natans)

 

360 gr/Lt

(Agrosan)

Kara ot

 

 

Propalex

(Rhynchospora spp.)

 

 

(Sefa)

Sandalye sazı

 

 

Stam-F 34

(scirpus spp)

 

 

(Dow-Agro)

Hasır otu

 

 

Cansa propanil

(Typha angustifolia)

 

 

(Cansa)

 

 

 

Pirince 36 EC

 

 

 

(Poliport)

 

 

THIOBENCARP EC520

Satürn

Darıcan

500-800 cc/da

(Cansa)

(Echinochloa spp.)

Jupiter

 

(Koruma)

 

Banner

 

(Doğal)

 

 

Chilliger 200 EC,

Darıcan

 

 CYHALOFOP BUTYL 200gr

(dow Agro 

(Echinochloa crus galli.)

 

Russo

Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)

 

(Koruma)

Su Ayrığı (Paspalum Paspalodies)

 

 

Baraj Otu (Diplachne fusca

 

 

 

Islanabilir toz WP ------- Kuru akışkan DF-------- Suda dağılabilen granül WG -
--- Sıvı formülasyon EC, SL

 

 

 

 
 
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=