TARIMIN YENi YÜZÜ USLU ZİRAAT
  KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ
 
ÇORUM
1-Hayvansal ürünlerin muhafaza, işleme ve paketlenmesi                                                          
2-Bitkisel ürünlerin muhafaza,işleme ve paketlenmesi,                                                               
3-Basınçlı sulama sistemleri 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
ÇERÇEVESİNDE TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN
DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO : 2009/47)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 15/2/2006 tarihli ve 26081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10016 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
            
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri
             Genel Müdürlük
             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki çalışmaların izlenmesinden Bakanlık adına Genel Müdürlük sorumludur. Program kapsamında yapılacak çalışmaların kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
             (2) Program ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmaları yapar.
             İl Müdürlüğü
             MADDE 6 – (1) Program kapsamındaki çalışmaların Bakanlık adına bu Tebliğin 51 inci maddesinde belirtilen sorumlulukları idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında uygulanmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar.
                    Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı konuları
             MADDE 8 – (1) Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi ile ilgili aşağıdaki konuları kapsar.
             a) Ekonomik yatırımlar,
                b) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları
Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları
             MADDE 9 – (1) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;
             a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,
             b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
             c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
             ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar,
             d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
             (2) Ekonomik yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.
             (3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.
             (4) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir tek proje başvurusunda bulunabilir.
             (5) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amacıyla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir.
             Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları
             MADDE 10 – (1) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırım konuları, kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik proje başvurularını kapsar.
             (2) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları kapsamında yeni sulama tesisi yapım projelerine hibe desteği verilmez. Su kaynağından suyun alınması amacıyla tesis edilecek su alma yapıları ve yeni kuyu açılması faaliyetini kapsayan proje başvuruları kabul edilmez.
             (3) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, mevcut sulama tesislerinin mutlaka daha önceden planlama ve fizibilite raporları oluşturulmalı, projelendirilmeli, başvuru tarihinden önce suyun kullanımına yönelik olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden uygun görüş alınmalı ve proje başvuruları ile birlikte ibraz edilmelidir.
             (4) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, enerji nakil hattı, trafo, motopomp ve tarla içi malzeme ve ekipman alımlarına hibe desteği verilmez. Yatırım proje teklifleri, toplu basınçlı sulama tesisi için su kaynağından tarla başına kadar yapılacak su dağıtım ve iletim boru hatları, gerekli sanat yapılarının inşası ve inşaat işleri kapsamında yapılacak mal alımlarını içerir.
             (5) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımı kapsamında yatırım proje tekliflerinin, köy halkının çoğunluğuna hizmet götürmesi amaçlanmalıdır.
             Uygulama illeri
             MADDE 11 – (1) Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.
             Yatırım süresi
             MADDE 12 – (1) Yatırım projeleri, 1/12/2010 tarihine kadar tamamlanmalıdır. Bu süre içinde tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi öz kaynakları ile altı ayı aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Sahiplerinde Aranılacak Özellikler
             Ekonomik yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler
             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
             (2) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
             (3) Başvuru sahibinin, yatırım ilinde yerleşik olması zorunlu değildir.
             (4) Ekonomik yatırımlara yönelik yatırım proje tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas proje tutarının % 50 si oranındaki katkı payının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.
                (5) Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan tamamen kamudan bağımsız olması gerekir. İl özel idaresi ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında
değerlendirilmez.
             (6) Vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olanlar başvuru yapamazlar.
                (7) Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı
             Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı
             MADDE 16 – (1) Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 100.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 500.000 Türk Lirasını geçemez.
             (2) Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir.
             (3) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.
             (4) Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 100.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 500.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
             (5) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin gerçekleştirilmesinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı, yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesini sağlamalıdır.
             Toplu basınçlı sulama sistemi projeleri yatırım tutarı ve destekleme oranı
             MADDE 17 – (1) Köylere hizmet götürme birlikleri ile sulama kooperatiflerince; Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kabul edilen mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama sistemi tesisine dönüştürülmesine yönelik yatırım proje tekliflerinde, hibeye esas proje tutarı 500.000 Türk Lirasını geçemez.
             (2) Köylere hizmet götürme birlikleri ile sulama kooperatiflerince hazırlanan projelere hibeye esas proje tutarının % 75’ine hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri, hibeye esas proje tutarının %25’i oranındaki katkı payının finansmanını temin etmekle yükümlü ve sorumludur. Başvuru sahipleri tarafından, bu husus proje başvuruları sırasında açıklanır ve finans kaynaklarına ilişkin taahhütname veya destekleyici dokümanlar proje başvurularına eklenir.
             (3) Proje toplam tutarının; 500.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun ilgilisi tarafından başvuru ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
             (4) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=