TARIMIN YENi YÜZÜ USLU ZİRAAT
  TARIMSAL AMACLI DESTEKLER
 
Destekleme yapılacak çiftçiler
             MADDE 5 – (1) Ödemeler bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan
sertifikalı buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, susam, yerfıstığı, kolza (kanola),
aspir, patates, yonca, korunga ve fiğ tohumlukları bitkisel üretim faaliyetinde kullanan ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere yapılır.
             Destekleme miktarları
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen türlerin sertifikalı tohumluklarını kullanarak ekim yapan
çiftçilere 2009 yılında dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlara göre ödeme yapılır. 
 
Buğday, yonca
                                                5 TL/da
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar
                                             3,5 TL/da
Çeltik, yerfıstığı
                                               8 TL/da
Nohut, kuru fasulye, mercimek
                                                6 TL/da
Susam, kolza (kanola), aspir
                                                4 TL/da
Patates
                                              20 TL/da
Korunga, fiğ
                                                3 TL/da
 
             Ekim dikim normları
             MADDE 7 – (1) Desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohumluk miktarının her bitki türü için
belirtilecek ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz.
 
Buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik
20 kg/da
Nohut, mercimek
13 kg/da
Kuru fasulye, korunga, fiğ
10 kg/da
Yonca
2,5 kg/da
Patates
250 kg/da
Susam 
1,5 kg/da
Yerfıstığı 
7 kg/da
Kolza (kanola)
0,4 - 1,5 kg/da
Aspir 
1,5 - 3,0 kg/da
 
             Kolza ve aspir de ekim normu bölge ve ekim yöntemine göre il/ilçe müdürlüğünce belirtilen değerler
arasında alınacaktır.
 
             Destekleme esasları
             MADDE 5 – (1) Destekleme kapsamında yer alan fidanda aranacak özellikler aşağıda açıklanmıştır.
              a) Fidanların Bakanlıkça yetkilendirilmiş fidan üreticisi veya tohumluk bayisinden temin edilmiş olması.
             b) Yurt içinde üretilmiş sertifikalı/standart fidan belgesini taşıması.
             c) 2007 yılında sertifikalandırılıp 2008-2009 yılları için geçerli bitki muayene raporuna sahip tüplü fidanlar
ve/veya 2008-2009 yılında üretilmiş sertifikalı/ standart fidan olması.
             (2) Destekleme kapsamında yer alan kapama bağ/bahçede aranacak özellikler aşağıda açıklanmıştır:
             a) İlgili bağ veya bahçenin 2009 yılında tesis edilmiş olması.
             b) Dikim normlarının, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen dikim normlarına
uygun olması.       
             c) Mahsul elde etmek amacıyla tesis edilmiş olması.
             ç) Aşağıdaki tabloda belirtilen asgari alana sahip olması.
 
DESTEKLEME ŞEKLİ
Alan (da.)
Bodur veya yarı bodur meyve fidanı ile bahçe tesisi
5
Diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi
10
Narenciyede aşılama yöntemiyle çeşit değişikliği
10
Bağ tesisi
10
 
             (3) Ekonomik önemini kaybetmiş narenciye bahçelerinde çeşit değişikliği amacıyla kullanılacak
olan aşı gözü/aşı kalemi sertifikalı olmak zorundadır.
             Destekleme miktarları
             MADDE 6 – (1) Desteklemeden yararlanmaya hak kazanan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktara
göre desteklemede bulunulacaktır.
 
 
DESTEKLEME ŞEKLİ
Standart
(TL/da.)
Sertifikalı
(TL/da.)
 
 
Bodur ve yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi
150
300
 
Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme
0
250
 
Zeytinde gemlik çeşidi ile bahçe tesisi
25
50
 
Zeytinde diğer çeşitler ile bahçe tesisi
50
100
 
Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi
100
200
 
Sertifikalı antepfıstığı anacı ile bahçe tesisi
0
50
 
Virüsten ari fidanlara ilave olarak
50
100
 
 
             (2) Mücbir sebepler (Savaş, deprem, sel, yangın) hariç, her tesis için tesis edildiği yıla mahsus
olmak üzere bir defa destekleme verilir.
             (3) Sertifikalı ve standart fidanın aynı kapama bağ veya bahçe alanı içinde kullanılması halinde,
destekleme miktarı her birisi için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir.
             (4) Asma/meyve türlerinde kiralama yolu ile kapama bağ/bahçe tesis eden üreticilerin kira sözleşme
süresi en az 10 yıl olmalıdır.
             Müracaat için gerekli belgeler ve müracaat usulü
             MADDE 7 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, aşağıda belirtilen belgelerle başvurması
gerekmektedir.
             a) ÇKS belgesi.
             b) Dilekçe (Ek-1).
             c) Talep formu (Ek-2).
             ç) Fatura.
             d) Fidan veya aşı materyali belgesi fotokopisi.
             e) Bitki muayene raporu (2007 yılı tüplü fidan için).
             f) Kira sözleşmesi fotokopisi.
             (2) ÇKS belgesi 2009 yılına ait olacaktır.
             (3) Talep formunda (Ek-2) bulunan fidana ait bilgiler, fidan üreticisi/tohumluk bayisi tarafından fidan
sertifikası/standart fidan belgesiyle uyumlu şekilde doldurularak, tasdik edilecek; araziye ait bilgiler ise çiftçi
tarafından doldurulup imzalanacaktır.
             (4) Fatura tarihi, sertifika/standart belgesi ile ve tüplü fidanlarda bitki muayene raporu tarihi ile uyumlu
olacaktır. Faturalara fidan üreticisi/tohumluk bayisi tarafından fidan türü, çeşidi, belge numarası, etiket
numara aralıkları yazılacaktır.
             (5) İbraz edilen faturaların üzerine il/ilçe müdürlüklerince "Aslı görülmüştür ve sertifikalı/standart fidan
kullanım desteğinden yararlanmıştır" ibaresi yazılarak asıl nüsha çiftçiye iade edilecek ve bir nüshası da
dosyaya konulacaktır.
             (6) Ürettikleri fidanı mahsul elde etmek amacıyla kendi arazisinde diken "Fidan Üretici Belgesi"ne
sahip çiftçilerden fidan faturası istenmeyecek; bu çiftçiler, talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü imzalayacaktır.
.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)'nin kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve
kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek ve/veya tüzel
kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2010-31/12/2010 tarihleri arasında
(bu tarihler dahil) Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla aşağıda
belirtilen oranlarda indirim yapılmak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.
 
KREDİ KONULARI
UYGULANACAK İNDİRİM ORANI (%)
İYİ TARIM UYGULAMALARI
İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım)
 
60
ORGANİK TARIM
Organik tarım (işletme-yatırım)
Organik girdi üretimi (işletme-yatırım)
 
60
60
TOHUM, FİDE, FİDAN ÜRETİMİ/KULLANIMI
Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı (işletme-yatırım)
Standart fidan yurt içi üretimi /kullanımı (işletme-yatırım)
 
50
50
ARGE
Tarımsal ARGE (yatırım)
 
40
HAYVANSAL ÜRETİM
Süt sığırcılığı (işletme-yatırım)
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği (işletme-yatırım)
Damızlık düve yetiştiriciliği (işletme-yatırım)
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (işletme- yatırım)
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatırım)
Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik (işletme)
Arıcılık (işletme-yatırım) 
 
60
50
60
50
50
60
50
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ
Büyükbaş hayvan besiciliği (işletme- yatırım)
Küçükbaş hayvan besiciliği (işletme- yatırım)                                                 
 
50
50
TAVUKÇULUK
Yumurta tavukçuluğu (işletme- yatırım)
Et tavukçuluğu (işletme- yatırım)
 
50
50
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım)
 
50
TARIMSAL SULAMA
Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri (damla sulama, yağmurlama sulama) (yatırım)
Diğer sulama sistemleri (derin kuyu açılması vb.) (yatırım) 
 
100
60
TARIMSAL MEKANİZASYON
Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç) (yatırım)
 
50
KONTROLLÜ ÖRTUALTI TARIMI
Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği (işletme-yatırım)
 
50
İHRACATI YAPILAN DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ
İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi (işletme-yatırım) 
 
50
TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (işletme-yatırım)
 
50
DİĞER İŞLETME VE YATIRIM KREDİLERİ
25

 
 
 
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=