TARIMIN YENi YÜZÜ USLU ZİRAAT
  tarım
 
TARIMIN GENEL SORUNLARI
Tarım iki bölüme ayrılmaktadır.Bitki yetiştiriciliği ve Hayvan yetiştiriciliği.
Bitki yetiştiriciliği ile ilgili sorunlar
1-Eğitim
2-Destek-ödeme
3-Arazi Toplulaştırma
4-Su kaynakları
5-Hazine arazilerinin kullanımı
6-Maliyet-gelir
 
 
Eğitim
Seracılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede bu sorunun oranı düşük olmasına rağmen yurdumuzun geneli bu dertten maalesef muzdariptir.Eğitimi verecek olan kurumun evrak işlerine boğulması bunu daha da çok etkilemektedir.İlçelerde bu sorun hat safhadadır.Tarım İl ve İlçe müdürlükleri çiftçinin eğitimi ve yeni proje istihdam konuları ile ilgilenirken Tarım kredi kooperatifleri de DGD işlemlerini yapabilir. Tarım kredi kooperatiflerinin bu işi üzerine alması ile evrak ile ilgilenmesi gereken mühendis ve teknisyen çiftçi eğitimi ile ilgilenme fırsatı bulabilir.Eğitimde , yerinde görerek eğitim kalıcılığı olandır.Genel kanaat  Tarım Müdürlükleri - Ziraat Odaları – Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiye faydalı olamadıklarıdır.Ziraat Odalarının çiftçi belgesi tanzimi ile elde ettiği gelirin yine çiftçi için kullanımı yerine atıl olarak bekletilmesi sonucu çiftçi için kurulmuş olan Ziraat Odalarının amacına ters düşmektedir.Ziraat odaları ve Pancar kooperatiflerinin satış bürolarında Ziraat Mühendisi olmadan satış yapmaları eğitime vurulan darbelerden birisidir.Ortaokul mezunu bir işçi yada memurun sorumluluk isteyen bir konuda gelişi güzel hareket etmesi tarımda kullanımı Avrupa Normlarında Yasaklı İlaçların kullanımını bilmeden desteklemektedir.Bu durum tamamen bilgi yetersizliğinden ileri gelmektedir.Ziraat odası ve Pancar kooperatiflerinin zirai ilaç satışının olmaması gerekmekle birlikte bu yapıla gelmiştir.Bu konuda yetkili bir şefin kendi adına sıvı gübre ve ilaç satıyor olması ve çiftçiye bunu zorla vermesi gibi durumlardan çiftçi şikayet etmekte ancak resmi olarak bunu yapamamaktadır.Haliyle çiftçi Ziraat mühendislerine güvenmemekte bazı durumlarda mecbur kalırsa danışmaktadır.Kulaktan dolma bilgilerle tarım yapılmaya çalışılmaktadır.Halen Tarım
İl Müdürlüğü tarafından yapılan toprak tahlillerinin yetersiz bilgiye sahip olması bir yana kimya bölümü mezunlarının tahlil sonucunu değerlendirmeleri sonucunda çiftçi tarlasına yazılı olan gübreyi atmakta ancak kendi bildiğinden aşağıda verim alınca Ziraat Mühendislerine olan güveni azalmaktadır.Çünkü numunesini Tarım il müdürlüğüne teslim etmiş nereden bilsin kimyacının yorumladığını.Özel laboratuarlarda yaptırdığımız tahlillerde tarım arazilerimizin yanlış gübreleme sonucu verim kabiliyetinin çok düştüğü böyle giderse torunlarımızın tamamen tüketici insanlar olacağını şimdiden görebiliriz.Yazık ki elde elden veriler ve verim miktar ve kalite bunun doğruluğunu ispatlar düzeydedir.Halen aynı gübre tavsiyeleri yapılmakta toprakların çoraklaşması için bilinçsizce çaba harcanmaktadır. İllerde Çiftçi eğitim şubeleri olmasına rağmen ilçelerde olmaması yine eğitimi azaltmaktadır.
 
2-Destek-Ödeme
Tarımsal desteklerin yaygınlaştırılması ülkemizin gelişebilmesi için gerekli şartlardan birisidir.Çünkü ülkemizin daha ileri gidebilmesi sanayide değil tarımda potansiyelin artması ile mümkündür.Bugün hangi iş varsa tabanı yada merkezi tarıma dayanır.Tarımın desteklenmesi bundan dolayı önemlidir.Tüketici bir toplum bağımlı olan toplumdur.Üretici bir toplum ise kendi şartlarını kendisi belirleyen zengin toplumdur.Kurtuluş Tarımdadır.
Çiftçiye verilen desteklerin belli bir kısmı balık vermek ile balık tutmayı öğretmek arasındaki ilişki gibidir.Doğrudan gelir desteği çiftçiye arazi miktarına göre değil sahibi olduğu araziden elde ettiği mahsulün verimine göre desteklenmelidir.Bu durum oluşursa çiftçi daha çok verim almak için sertifikalı                                                                                      İSTARGE
ürün kullanacak toprak tahlili yaptıracak bilgi seviyesini arttırmak için çaba sarf edecektir.Ancak şu anda yapılan DGD arazi miktarına göre yapılmakta ve çiftçi hazır yemeye alıştırılıyor. Tüketici olma yolunda adımlarımızı hızla atıyoruz.Bir başka konuda verilen yada verileceği söylenen desteklerin hepsi ya verilmemekte yada geç verilmekte.Bu durumda geç gelen destek çiftçiyi mağdur etmekte.Çünkü destek geleceğine güvenerek aldığı malın ücretini ödeyememekte ve hayvanını traktörünü mahsulünü dar vakitte değerinden aşağı satmakta destek geldikten sonra ise sattığını geri alamamaktadır.Bu zarardır ve çiftçiye destek bu şekilde olunamamaktadır.Ayrıca verilen destekler içerisinde büyük ve küçükbaş hayvan projeleri arıcılık projeleri mevcuttur.Bu şekilde verilen desteklerde hayvancılık yada arıcılık yapacak kişilere kurslar açılarak öğretilmesi gerekmektedir.Verilen hayvan yada arı bakımını bilmeyen çiftçide ya ölmekte yada verim alınamamaktadır.Bu projenin amacına ulaşmasını engellemektedir.Bundan dolayı canlı verilerek yapılan desteklerde kurs gördükten sonra teslimatın yapılması daha doğru olacaktır.
Bazı Tarımsal desteklerin üretici birlikleri ve dernekler vasıtası ile verilmesi daha uygun olacaktır.Köylerde üretici birlikleri kurularak tarımın toplu yapılmasını sağlamak gerekmektedir.Üretici birlikleri ile hareket eden çiftçilerin maddi olarak desteklenebilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılarak üreticilerin birliklere üye olarak birlikle hareket etmeleri sağlanabilir.Böylelikle birlikler toplu şekilde üretim yapabilecek mahsullerini istedikleri fiyata satabileceklerdir.Tarımı daha iyi noktaya getirdiğimizde bağımlılığımız azalacaktır.İl il – ilçe ilçe her yerin kendine has ürünleri mevcut olup bunların tespit edilebilmesi geliştirilmesi çoğaltılması için çalışmalar yapan derneklerin desteklenerek doğal zenginliklerin ortaya çıkarılması bir başka konudur.Şu durumda diğer ülkelerden getirdiğimiz çeşitleri üretip çoğalttığımızı göz önüne alırsak yaptığımızın doğru olmadığını değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini görebiliriz.Bu muteberle bu konunun desteklenmesi için azami gayret göstermeliyiz.
 
3-Arazi Toplulaştırma
En büyük sorunlardan biriside arazilerin hisseli olmasından dolayı atıl alanlarda tarım yapılamamaktadır.Bağlarımız bahçelerimiz ve tarlalarımız maalesef bu durumdadır.Hisseli olan ve tarım yapılamayan arazilerin tespit edilerek hissedarlardan tarım yapabilecek kişilere arazinin devri sağlanarak potansiyel arttırılmalıdır.Veraset ile tarım arazilerinin bölünebilme miktarları arttırılmalı arazi toplulaştırma projeleri ile 8-10 ayrı noktada arazisi bulunan çiftçilerin arazileri bir noktada birleştirilmelidir.Bu şekilde yola giden tarım arazileri kazanılmış mazot ve işçilik giderleri azaltılmış olur.
 
4-Su Kaynakları
DSİ tarafından yer altı su kaynakları belirli alanlarda artezyen kuyular açmak sureti ile sulu tarımı desteklemelidir.Sulu tarım verim ve kalitenin artması için gereklidir.Çiftçi kendi imkanları ile bu kuyuları açamamakta ve arazisinde su olmasına rağmen faydalanamamaktadır.Kanallar vasıtası ile suyun bir noktadan diğer noktaya götürmek tarımı geliştirmeye yönelik bir destek olmasına rağmen yer altı sularının kullanımı çok az düzeydedir.Ülkemizin yeraltı su kaynakları kullanımı artar ise ırmaklarımızdan boşa akan sular değerlendirilmiş olur
 
5-Hazine Arazileri
 Lojistik öneme haiz noktalar haricindeki hazine arazilerinin tarıma kazandırılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.Atıl işlenmeyen gelir getirmeyen hazine arazilerinin tahıl meyve ceviz gibi çeşitler için kullanımına ağırlık verilmelidir. Yamaç tepe kayalık ormanlık alanlarda çiçeği olan akasya çeşitlerinin çiçeklenme dönemleri baz alınarak ekilmesi yada dikilmesi ile arıcılığın desteklenmesi mümkündür.Yani bitkilerin çiçek açım süresi uzadıkça arının çalışma aralığı artmaktadır.Kırsal alanlardaki yamaç alanlara ceviz badem gibi bakımı az isteyen çeşitlerin                                                                                  İSTARGE
 dikilmesi ile o bölgedeki çiftçiler elde edilen üründen gelir elde edebilirler.Çam ağacı dikilerek bitki örtüsü sağlamaya çalışmak yerine gelir getirici kurağa dayanıklı çeşitlerin dikilmesi doğru olandır.                                           
 
6-Maliyet-gelir
tarımsal girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığı ancak gelir düzeyinin aynı kaldığı hepimiz tarafından bilinmektedir.Bu durumu değiştirmek amacı ile ürün fiyatlarını arttırmak dış pazarda rekabeti azaltacağından başka önlemler alınmalıdır.
            Eğitim seferberliği ile çiftçi eğitilmeli
            Yeni ürünlerin ekimine destekler arttırılmalı
            Hayvancılık ile ilgili olarak üstün ırk seleksiyonunu sağlamak amacı ile damızlık sperm çeşidini azaltıp aşımı arttırmalıyız.
             
7-Tarımsal Destek Yayım ve İlan
Tarımsal destelerin çiftçiye ulaştırılmasında çiftçinin bu bilgiye sahip olmamasından dolayı her noktaya ulaşmak mümkün olmamaktadır.Çiftçinin o bölgede verilen desteklerden haberdar olması çiftçinin kalkınması için gerekli olup bu konuda gerekli çalışmaların yetersiz olması maalesef çiftçinin bunlardan yararlanmasını engellemektedir.Eğitim seferberliği içerisinde yayım ve ilan yollarının etkisi azımsanamaz. Bu konuda gerekli mercilerin ortaklaşa hareket etmesi başarıyı arttıracaktır.Valilikler ,kaymakamlıklar, köylere hizmet götürme birlikleri ,tarım il, ilçe müdürlükleri, dsi ,karayolları ,tarım kredi kooperatifleri ,ziraat odaları daha da önemlisi zirai ilaç ve gübre bayilerinin ortaklaşa hareket etmesi gerekmektedir.Çiftçiye ulaşmak işinde en kısa yol zirai ilaç bayileridir.Çiftçi ile arada evrak olmadan iletişim kurabilecek tek yer buralardır.
           
 
 
Hazırlayan
                                                                                              İSTARGE
                                                                                                                       
İSKİLİP TARIMINI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ
 
YÖNETİM KURULU:
 
OSMAN ÇAKIR-İSTARGE BAŞKANI
MUSTAFA ZOBACI- MUHASİP ÜYE
AYHAN USLU-TARIM DANIŞMANI VE
DENETLEME KURULU ÜYESİ
 
 
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=